برای آشنایی بیشتر با محصولات بن موکت کاتالوگ ما را دانلود کنید

آدرس
دفتر مرکزی : اصفهان/ میدان امام حسین (ع)/ مجتمع تجاری ارگ جهان نما/ فاز 4/ طبقه چهارم/ واحد 10
32121062 -031

مقاله (3)

1398/12/13
فرستاده شده توسط  مدير سايت
102 بار نمایش
بررسی مقاومت کششی بتن های الیافی حاوی الیاف موکت و نانو رس
هدف تحقیق حاضر آن است که با ساخت طرح های مختلف اختلاط بتن معمولی با مکمل میکروسیلیس و نانو رس به همراه الیاف موکت (ضایعات رشته شده موکت) با نسبت 10، 20 و 30 درصد حجمی الیاف جایگزین مصالح شنی و تغییر پارامترهایی نظیر مقدار الیاف موکت، نسبت آب به سیمان، درصد نانو رس، درصد میکروسیلیس و نسبت شن و ماسه، مقاومت کششی بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح بهینه برگزیده شود. نتایج این تحقیق نشان داد که با جایگزینی 10، 20 و 30 درصد حجمی الیاف موکت به جای شن، مقاومت کششی 28 روزه ی به ترتیب بین 8/5 تا 20/1 درصد، 24/5 تا 37/8 درصد و نیز 40/1 تا 54/9 درصد نسبت به مقاومت کششی نمونه ی بتن شاهد کاهش داشته است. همچنین درصد کاهش مقاومت کششی 28 روزه با افزودن 1، 3 و 5 درصد نانو رس به این طرح ها، به ترتیب بین 8/5 تا 15/6، 24/5 تا 36/1 و 40/1 تا 52/4 درصد بوده است. بر اساس تحلیل انجام شده توسط روش تاگوچی، تغییر پارامترهای درصد الیاف موکت، بیشترین نقش را در تعیین مقاومت کششی بتن الیافی داشته است.